Integritetspolicy

Rörande SportAdmins behandling av personuppgifter

Denna policy gäller för SportAdmins behandling av personuppgifter antingen som självständig personuppgiftsansvarig eller såsom personuppgiftsbiträde för Föreningens räkning, och tillämpas såvida annat inte uttryckligen sägs i avtal eller användarvillkor kopplade till våra Tjänster, varvid vad som sägs i dessa ska äga företräde. Definitionerna nedan hänför sig till regleringarna i dessa avtal och villkor.

1. Parter som behandlar personuppgifter

Om inte annat uttryckligen framgår nedan är Föreningen Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i SportAdmins Tjänster. Det är Föreningen som bestämmer ändamålen med behandlingen av Personuppgifter. Kopplat till SportAdmins Tjänster kan det till exempel vara för att Föreningen skall kunna bedriva sin verksamhet, föra medlemsregister, fakturera, kommunicera med dig och ansöka om statliga och kommunala bidrag. Du kan kontakta din Förening för att ta del av för vilka ändamål som Föreningen behandlar dina personuppgifter. SportAdmin agerar i dessa avseenden Personuppgiftsbiträde åt Föreningen och utför behandlingen av personuppgifterna för Föreningens räkning och enligt Föreningens instruktioner.

I vissa hänseende är dock SportAdmin själv Personuppgiftsansvarig (se nedan punkten 1.1 SportAdmin är Personuppgiftsansvarig).

1.1 SportAdmin är Personuppgiftsansvarig

 • När du som föreningsrepresentant ingår avtal med SportAdmin för beställning av tjänst
 • För vissa kategorier av personuppgifter när du använder SportAdmins Tjänster
 • När du besöker vår hemsida
 • När du kontaktar SportAdmin i ett supportärende
 • När du kontaktar SportAdmin via hemsidan
 • För våra egna utskick

I Bilaga 1 kan du se vilka kategorier av Personuppgifter som vi kan komma att behandla beroende på vilken tjänst du nyttjar.

2. Lagringstid

SportAdmin sparar information om dig som Föreningen eller någon av våra partners eller leverantörer delat med sig så länge det finns en kundrelation eller så länge krävs enligt avtal eller lag. Detta gör vi för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal eller lag gentemot Föreningen eller vår partner eller leverantör.

För den information som Föreningen är Personuppgiftsansvarig för är det Föreningen som bestämmer ändamålen och lagringstiden. När avtalet mellan SportAdmin och Föreningen upphör raderar SportAdmin alla personuppgifter, eller om detta inte är tekniskt möjligt, anonymiseras de på sätt som gör dem omöjliga att återskapa, såvida inte fortsatt lagring av personuppgifter krävs enligt avtal eller lag.

För data som SportAdmin är Personuppgiftsansvarig för sparar SportAdmin information så länge det finns åtaganden enligt avtal, samtycke eller berättigat intresse, eller så länge det är nödvändigt enligt lag eller avtal.

3. Underleverantörer

För att SportAdmin skall kunna erbjuda stabila, funktionella och säkra Tjänster använder vi oss av underleverantörer. När du använder vissa funktioner i SportAdmins Tjänster kan vi komma att dela personuppgifter med våra underleverantörer. Alla våra underleverantörer är bundna av underbiträdesavtal om det rör sig om behandling för Föreningens räkning och enligt ett personuppgiftbiträdesavtal om det sker för vår räkning.

Om Föreningen aktiverar eller använder någon av våra Tjänster kan personuppgifter komma att delas med denne partner eller leverantör. Uppgifter om dig kan hämtas från sådan partner eller leverantör i de fall du väljer att använda sådana Tjänster.

När och på sätt föreskrivs enligt lag, för tillgång till lista över personuppgiftsbiträden och/eller underbiträden, kontakta SportAdmin på info@sportadmin.se, ange ämnesraden ”Biträden”. Överföring till Tredje land kan komma att ske, men sker då endast om tillåtet och i enlighet med lag, exempelvis under EU-US Privacy Shield och/eller EU Model Standard Clause.

4. Datasäkerhet

Utöver säkerhetsarbetet gällande den tekniska lagringen av personuppgifter har SportAdmin strikta säkerhetsrutiner vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. Lämpliga och rimliga standarder för dataskydd tillämpas för att säkra och skydda dina personuppgifter, bl.a. enligt följande.

 • Alla SportAdmins anställda är bundna av ett sekretessavtal.
 • Alla anställda har genomgått säkerhets- och personuppgiftsutbildning.
 • Anställda har endast tillgång till system nödvändiga för att de skall kunna genomföra sina arbetsuppgifter.
 • Tillgång till information som Föreningen är Personuppgiftsansvarig för är begränsad till ett fåtal personer och endast för de ändamål som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifter och säkerställa driften och säkerheten.
 • Endast ett fåtal nyckelpersoner har kunskap och tillgång till hur säkerhetssystemet är uppbyggt.
 • Bedömning, utvärdering och revidering görs kontinuerligt av rutiner och säkerhet.
5. Dina rättigheter

Du som registrerad har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen som du bör känna till.

Du har därmed på sätt föreskrivs i lag rätt att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har vidare rätt till rättelse, begränsning, radering eller överföring (portering) av dina uppgifter. Därutöver har du rätt att göra invändningar över behandlingen av dina personuppgifter som görs med stöd av intresseavvägning och mot behandling som görs för direktmarknadsföringsändamål, inklusive profilering, samt när som helst återkalla ett samtycke.

Notera att det kan krävas att SportAdmin eller Föreningen behåller en del av personuppgifterna i samband med radering av uppgifterna för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller avtal.

6. Cookies

Cookies är en liten textfil för webbläsaren och som placeras på användarens dator. Cookies används för att förbättra besökarens upplevelse på hemsidan och för att ge oss en förståelse för hur användandet av hemsidan ser ut.

Du kan alltid ändra inställningarna i din webbläsare för hanteringen av Cookies.

7. Frågor

Vid frågor om behandlingen av dina personuppgifter vänligen kontakta oss på info@sportadmin.se eller SportAdmin i Skandinavien AB, Gustav Adolfs Torg 12, 211 39 Malmö.

För de personuppgifter som Föreningen behandlar om dig och där SportAdmin är personuppgiftsbiträde ber vi dig i första hand kontakta Föreningen vid frågor.

Du har alltid möjligheten att vända dig till Datainspektionen om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är felaktiga.

Bilaga 1

Kontakt med SportAdmin

Tillfälle Personuppgifter Laglig grund
Föreningens ingående av avtal med SportAdmin Förnamn, efternamn, personnummer, email, telefonnummer Fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse, eller berättigat intresse att kunna fullgöra avtalsförpliktelser eller rättsliga förpliktelser
Kontakt via hemsidan Förnamn, efternamn, telefonnummer, e-post Berättigat intresse att kunna svara på frågor och erbjuda bättre Tjänster
Kontakt med supporten Förnamn, efternamn, telefonnummer, e-post Fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse, eller berättigat intresse att kunna fullgöra avtalsförpliktelser eller rättsliga förpliktelser, svara på frågor och erbjuda bättre Tjänster

Användandet av tjänster

Tillfälle Personuppgifter Laglig grund
Användare av Tjänst Användarnamn/e-mail, ip-adress Berättigat intresse (fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse hänförligt till Föreningen)
Användande av betaltjänster i Tjänsten Kortbetalning: namn
Faktura- eller delbetalning: personnummer, namn, adress och e-mail
Berättigat intresse (fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse hänförligt till Föreningen eller betaltjänstleverantören)
Användare av App Användarnamn/e-mail samt uppgifter kopplade till din profil såsom ålder, kön, idrott och geografi. Fullgörande av avtal eller samtycke för att kunna ge dig relevant information och/eller personligt anpassade erbjudande.

Kommunikation

Tillfälle Personuppgifter Laglig grund
Utskick/Nyhetsbrev Förnamn, efternamn, e-post, samt uppgifter kopplade till din profil såsom ålder, kön, idrott och geografi Fullgörande av avtal, samtycke eller berättigat intresse att kunna ge dig relevant information och/eller personligt anpassade erbjudande.