Skip to main content
Statliga LOK-stöd ansöks i IdrottOnline
– Logga in i IdrottOnline
– Gå till ”LOK”
– Klicka på ”Ansökan”
– Välj period ”HT2016” och ”Öppna ansökan för HT2016”
– Gå vidare och skicka in ansökan senast den 25 februari.
Kommunalt LOK-stöd ansöks till er kommun
Kolla direkt med er kommun om hur de vill att ni ansöker.
Om er kommun använder ApN:
Gå in i SportAdmin -> LOK-stöd -> Aktivitetsöversikt -> Välj period: tex. 2016-07-01 till 2016-12-31 -> Se så alla aktiviteter har ett datum då de är skickade till ApN.
(Vi skickar alla aktiviteter till ApN varje natt)
– Logga in i ApN
– Klicka på ”Periodrapport – kolla så du ser alla aktiviteter där
– ”Skicka in periodrapport”