Skip to main content

Ladda upp medlemsregister – Villkor

 1. SportAdmin i Skandinavien AB, org. nr 556773-0832 (”SportAdmin”) tillhandahåller digitala kommunikationstjänster i form av ett webbaserat administrationsverktyg för medlemshantering, avgiftsbetalning, hemsidor, kommunikation etc. (”Tjänsterna”) till idrottsföreningar och andra organisationer (”Föreningen”). Dessa villkor (“Villkoren”) gäller när Föreningen importerar personuppgifter tillhörandes medlemmar, ledare, målsmän och andra föreningsaktiva (“Medlemsregistret”) till Tjänsterna.
 2. För att ni som Förening ska kunna importera Medlemsregister till Tjänsterna krävs att ni godkänner och accepterar samtliga bestämmelser i dessa Villkor. Läs därför igenom Villkoren noggrant innan godkännande. Vid godkännande av Villkoren bekräftar och accepterar Föreningen att samtliga bestämmelser i dessa villkor ska gälla och efterlevas.
 3. Godkännande av Villkoren ska göras av en person som är behörig företrädare för Föreningen.
 4. Vid importering av Medlemsregister till Tjänsterna, ska Föreningen tillse att samtliga relevanta lagar och regler efterlevs. Föreningen ska särskilt tillse att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (“GDPR”) och andra lagar och regler rörande skydd av personuppgifter efterlevs, vilket särskilt men inte uteslutande innebär;
  1. Att varje behandling av personuppgifter som utförs stödjer sig på minst en tillämplig rättslig grund,
  2. Att varje behandling av personuppgifter har ett tydligt, specificerat och på förhand bestämt ändamål,
  3. Att behandlingen av personuppgifter minimeras till vad som är nödvändigt med hänsyn till tillämplig rättslig grund och avsett ändamål, bland annat vad gäller tiden för lagring och mängden uppgifter som behandlas, och
  4. Att Föreningen ska assistera föreningsaktiva vars personuppgifter importerats via Medlemsregistret till Tjänsterna, i ärenden som rör dataskydd och personuppgiftsbehandling.
 5. Föreningen ska snarast möjligt meddela SportAdmin om någon säkerhetsrisk eller annan brist i Tjänsterna upptäcks som kan innebära skada för SportAdmin, Föreningen eller personer vars personuppgifter importerats till Tjänsterna.