Skip to main content

1. Bakgrund

1.1 SportAdmin i Skandinavien AB, org. nr 556773-0832 (”SportAdmin”) tillhandahåller digitala kommunikationstjänster i form av ett webbaserat administrationsverktyg för medlemshantering, avgiftsbetalning, hemsidor, kommunikation etc. (”Administrationsverktyget”) till idrottsföreningar och andra organisationer (”Föreningen”). SportAdmin tillhandahåller också en separat tjänst för hantering av pengaflöden inom Föreningars eller andra organisationers Medlemsgrupper (“Lagkassan”). Användandet av Lagkassan regleras enligt dessa Användarvillkor, SportAdmins vid var tid gällande policies och allmänna villkor samt eventuella tillkommande avtal avseende Lagkassan, som ingås mellan SportAdmin och Användaren eller mellan SportAdmins samarbetspartners (exempelvis betaltjänstleverantör) och Användaren (“Villkoren”).

1.2 Nedan Användarvillkor reglerar dina villkor så som Användare av Lagkassan. Genom att godkänna dessa villkor bekräftar du att du läst och är införstådd med förutsättningarna för användandet av Lagkassan.

2. Definitioner

2.1 I dessa Användarvillkor ska följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan.

a) “Användare” avser den/de fysiska person/er som använder Lagkassan;

b) “Lagkassör” avser den Användare som i Lagkassan har behörighet att administrera och hantera transaktioner, försäljningar eller i övrigt hantera de kärnfunktioner som omfattas av tjänsten,

c) “Ägare” avser den Lagkassör som i Lagkassan inte kan tas bort utan att ägandeskapet flyttats över till annan Lagkassör,

d) “Medlem” avser den/de fysiska person/er som tillhör den Medlemsgrupp som Lagkassan aktiverats för,

e) “Ledare” avser den/de fysiska person/er som tillhör den Medlemsgrupp som lagkassan aktiverats för och som har en ledande eller ansvarig roll inom denna grupp,

d)“Medlemsgrupp” avser den grupp av Medlemmar, Ledare och Lagkassörer som Lagkassan aktiverats för,

e) “Målsman” avser den/de fysiska person/er som angetts som Målsmän i SportAdmins Administrationsverktyg,

f) “Administrationsverktyget” avser de digitala kommunikationstjänster i form av ett webbaserat administrationsverktyg för medlemshantering, avgiftsbetalning, hemsidor, kommunikation etc. som SportAdmin tillhandahåller Föreningar genom i förhållande till Lagkassan separata avtal,

g) “Medlemsregister” avser det register som Föreningen för över medlemmar, ledare och andra föreningsaktiva i syfte att planera och följa upp aktiviteter, möjliggöra kommunikation, hantera betalningar eller i övrigt bedriva föreningsverksamheten.

h)“Villkoren” avser Användarvillkor och eventuella tillkommande avtal avseende Lagkassan, som ingås mellan SportAdmin och Användare,

i) ”Immaterialrättigheter” avser alla registrerade och oregistrerade immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till, upphovsrätt och närstående rättigheter, patent, mönsterrätt, varumärken, firmarätt, designrätt, domännamn, know-how och databasrättigheter;

j) ”Mjukvara” avser den mjukvara som SportAdmin nyttjar vid tillhandahållandet av Lagkassan samt uppgraderingar och ändringar av denna,

k) ”System” avser de serversystem som SportAdmin använder samt den mjukvara och annan programkod som SportAdmin tagit fram för att tillhandahålla Lagkassan,

l) “Personuppgift” avser varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

3. Personuppgifter

3.1 De personuppgifter som behandlas om dig som Användare i enlighet med punkten 4. nedan, kommer i första hand från Föreningens Medlemsregister eller direkt av dig som Användare, men kan även samlas in genom ditt användande av Lagkassan. De personuppgifter som behandlas om dig är i första hand

  • Namn,
  • E-postadress,
  • Telefonnummer,
  • Inloggningsinformation, samt
  • I tillämpliga fall, angiven inbetalningsinformation riktad till Medlemmar.

Ytterligare personuppgifter kan komma att behandlas om dessa förs in i Lagkassan av en Lagkassör. Även personuppgifter relaterade till betalning för Lagkassan, som du som Användare själv angett, kan komma att behandlas. Du kan när som helst välja att behandlingen av dina personuppgifter ska upphöra för en viss Lagkassa genom att ta bort dig själv som Lagkassör.

3.2 Vid aktivering av Lagkassan för en Medlemsgrupp synkas följande personuppgifter för samtliga Medlemmar och Ledare inom aktuell Medlemsgrupp över till Lagkassan från Administrationsverktyget;

  • Namn, 
  • E-postadress,
  • I tillämpliga fall, Målsmäns kontaktuppgifter.

Du kan när som helst upphöra att behandla Medlems personuppgifter genom att ta bort Medlemmen från Lagkassan. Medlemmens personuppgifter kan även redigeras i Administrationsverktyget och därmed även i Lagkassan.

4. Behandling av personuppgifter

4.1 SportAdmin har, i syfte att skydda sina användares integritet och säkerhet, tagit fram en integritetspolicy som finns tillgänglig via SportAdmins webbplats (”Personuppgiftspolicy”). Alla personuppgifter som behandlas inom ramarna för SportAdmins tjänster kommer att behandlas i enlighet med Integritetspolicyn som enligt 1.1 ovan utgör en del av Villkoren för användandet av Lagkassan. Där finns också information om SportAdmins underbiträden, personuppgiftsbiträden och andra samarbetspartners som behandlar dina personuppgifter på uppdrag av SportAdmin i utförandet av Lagkassan eller Administrationsverktyget. 

4.2 Genom att acceptera dessa Användarvillkor samtycker du som Användare till att Personuppgifter används och behandlas i enlighet med Användarvillkoren och SportAdmins Personuppgiftspolicy.

4.3 För att kunna acceptera dessa Användarvillkor och samtycka till behandlingen av dina personuppgifter måste du vara över 13 år. Om du är under 13 år krävs målsmans samtycke.

4.4 Användande av tjänsten Lagkassan innefattar behandling av personuppgifter tillhörande Medlemmar, Ledare och Lagkassörer inom aktuell Medlemsgrupp. Medlemmar, Ledare och Lagkassörer kan alltid själva uppdatera och redigera sina uppgifter i Administrationsverktyget, dess tilläggstjänster (Medlemsappen och LedarAppen) eller via sin närmsta Föreningsadministratör.

4.5 SportAdmin kan komma att behandla Kontaktuppgifter, betalningsinformation och andra personuppgifter om dig som Lagkassör i syfte att tillhandahålla Lagkassan och tillhörande funktionalitet enligt dessa Användarvillkor. Användaren har alltid möjlighet att själv redigera sina uppgifter och rätta eventuella felaktiga och oriktiga uppgifter.

4.6 I de fall SportAdmin är Personuppgiftsansvarig för behandling av Personuppgifter i Lagkassan används såsom rättslig grund samtycke, i enlighet med punkten 1.2. och 4.2. ovan, samt ingående och fullföljande av avtal. Du som Användare samtycker till att dina personuppgifter och annan användarinformation används för följande ändamål:

(i) Tillhandahållande av Lagkassan och relaterad funktionalitet;

(ii) Förenkla och möjliggöra kommunikation, transparens, logistik och övrig administration av pengaflöden inom ramarna för Medlemsgruppens eller Föreningens lagkasseverksamhet. Vidare kan marknadsföring, annonser och innehåll från tredje part förekomma i notiser/utskick i Lagkassan och/eller via mail. Om detta förekommer kan Användaren kan när som helst avsäga sig från dessa notiser genom att justera Användarens inställningar;

(iii) Skapa underlag för att underlätta för Föreningen eller Lagkassören att analysera Föreningens/Medlemsgruppens ekonomiska verksamhet och kunna generera underlag till förbund, organisationer, myndigheter m.m.;

(iv) Underlätta kommunikationen inom Medlemsgruppen/Föreningen i Lagkassan genom att Lagkassören kan dela sina kontaktuppgifter med andra inom föreningen. Vid godkännande av dessa Användarvillkor delas Lagkassörens kontaktuppgifter och namn automatiskt med andra Lagkassörer via Lagkassan, men Användaren kan när som helst välja att redigera eller radera sina kontaktuppgifter;

(v) Optimera och/eller felsöka Lagkassan genom att information om Användarens enhet samlas in;

(vi) I syfte att optimera innehållet i Lagkassan, öka användarnyttan och för att Användaren skall få en så bra upplevelse som möjligt i Lagkassan kan eventuell marknadsföring enligt punkten (ii) ovan baseras på Användarens profil, så som till exempel ålder, kön, idrott och geografi.

4.7 Data, transaktioner och disponering av medel tillhörandes Lagkassan utgör en del av Föreningens verksamhet och ska hanteras i enlighet med Föreningens riktlinjer och regler. Vid användande av SportAdmins tjänst Lagkassan är du som Lagkassör företrädare för din Förening och du intygar genom att godkänna dessa Villkor att du agerar i enlighet med Föreningens vid var tid gällande bestämmelser och riktlinjer.

4.8 Om du som Användare är Lagkassör för flera Medlemsgrupper, förbehåller SportAdmin sig rätten att knyta samtliga Lagkassor till ditt inloggningskonto för att öka användarnyttan och förenkla för dig som Användare.

4.9 Alla personuppgifter du lämnat behandlas i enlighet med vid var tid gällande regler och lagar om personuppgiftsbehandling. I de fall där Föreningen, genom dig som Lagkassör eller annan Användare, omfattas av sådana regler och lagar ankommer det på Föreningen att tillse att de följs.

4.10 Användaren kan återkalla sitt samtycke för behandling av personuppgifter för Lagkassan genom att ta bort sig själv som Lagkassör i berörd Lagkassa. Notera att personuppgifter kan komma att fortsätta behandlas i SportAdmins Administrationsverktyg så länge som Föreningen eller SportAdmin fortsatt har en rättslig grund för detta.

4.11 Notera att det kan krävas att SportAdmin eller Föreningen behåller en del av personuppgifterna i samband med radering av uppgifterna för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller avtal.

4.12 Användaren äger rätten att en (1) gång per år kostnadsfritt få tillgång till de personuppgifter som behandlas om Användaren i Lagkassan. Ansökan skall göras skriftligen till SportAdmin på adress som anges på www.sportadmin.se eller per e-mail till info@sportadmin.se med ämnesraden ”Personuppgifter”.

4.13 Personuppgifter lagras aldrig av SportAdmin en längre tid än vad som kan anses nödvändigt med hänsyn till ändamålet i enlighet med punkten 4.6. ovan och i enlighet med rådande bestämmelser och lagar.

4.14 Om Användaren anser att behandlingen av Användarens personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt äger Användaren möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

5. Tjänsten

5.1 Lagkassan syftar till att förenkla administration, kommunikation, transparens och övrig hantering av Medlemsgruppers pengaflöden. Lagkassan innefattar bland annat möjlighet att registrera och strukturera transaktioner och saldon, hantera försäljningar, kommunicera händelser i Lagkassan till Medlemmar och Föreningen.

5.2 När Lagkassan aktiveras av en Lagkassör för viss Medlemsgrupp, synkas uppgifter kopplade till Medlemmar och Ledare i den aktuella Medlemsgruppen in till Lagkassan från SportAdmins Administrationsverktyg. Dessa personer kan i efterhand tas bort från Lagkassan. Den Lagkassör som aktiverar Lagkassan tilldelas rollen “Ägare”, vilken endast kan tas bort från Lagkassan när rollen Ägare istället överförts till annan Lagkassör.

5.3 Lagkassör kan addera nya Lagkassörer i Lagkassan. Detta kan ske genom att tilldela behörighet till personer som i Administrationsverktyget är angivna som Ledare inom Medlemsgruppen. Det kan också ske genom att lägga till en extern person som inte har tilldelats någon aktiv roll i Medlemsgruppen Administrationsverktyget. I samtliga fall gäller att en person som läggs till som Lagkassör ges tillgång till samtliga personuppgifter som behandlas inom Lagkassan i enlighet med avsnitt 3 och 4 ovan.

5.4 Samtliga Lagkassörer äger rätten att se, redigera, ändra, ta bort och lägga till information i lagkassan eller att i övrigt använda tjänstens inkluderade funktionalitet. Samtliga Lagkassörer äger också rätten att besluta om tilläggstjänster och initiera en betald prenumeration av tjänsten.

5.5 Som en del av tjänsten kan informationsmail kopplat till Lagkassans funktionalitet komma att skickas ut till lagkassans Ägare och Lagkassör. Ägare och Lagkassör kan välja att avprenumera på dessa informationsmail. 

5.6 Som en del av tjänsten kan delar av eller hela den information som tillförs eller behandlas i Lagkassan komma att delas eller göras tillgänglig för Föreningen.

5.7 SportAdmin äger alltid rätten att vidta ändringar, förbättringsarbeten, vidareutvecklingar eller övriga åtgärder rörande tjänsten Lagkassan, inklusive att sluta erbjuda delar av eller hela tjänsten eller justera affärsupplägg och intäktsmodell.

5.8 SportAdmin ska vidta rimliga åtgärder för att undvika oplanerade driftstopp, avbrott eller övriga fel. SportAdmin garanterar dock inte att Lagkassan eller dess tilläggstjänster fungerar utan avbrott eller fel. Driftstopp, avbrott eller andra störningar kan komma att ske till följd av underhåll, uppdateringar och tekniska förbättringar eller för att utveckla Lagkassans innehåll. SportAdmin förbinder sig att i möjligaste mån informera Användare före underhållsarbeten och uppdateringar.

6. Användarrätt

6.1 Användandet av Lagkassan ska följa svensk lagstiftning.

6.2 Användaren ska ej skaffa sig tillgång till, lagra, distribuera, publicera eller överföra något material vid nyttjande av Lagkassan som kan anses:

(i) skada, hota, kränka eller vara obscent, trakasserande, diskriminerande, rasistiskt eller etniskt kränkande;

(ii) göra intrång i Immaterialrättigheter eller vålla skada på personer eller egendom;

eller

(iii) strida mot Villkoren eller andra tillämpliga lagar eller regler.

6.3 SportAdmin överlåter genom dessa Användarvillkor inga Immaterialrättigheter till Användaren. Samtliga rättigheter, inklusive Immaterialrättigheter, som är relaterad till Lagkassan inklusive Mjukvaran tillhör SportAdmin eller SportAdmins tredjepartsleverantör.

6.4 SportAdmin förbehåller sig rätten att, utan att ådra sig ansvar, stänga av Användaren från Lagkassan om Användaren kan anses bryta mot någon bestämmelse i Villkoren.

6.5 Användaren ansvarar för att förvara inloggningsuppgifter på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Om användaren misstänker att någon obehörigen fått åtkomst till inloggningsuppgifterna eller användarkontot skall användaren omedelbart ändra sitt lösenord.

6.6 Användaren ska iaktta lämpliga etiska normer vid användning av Lagkassan.

7. Fakturering och betalning

7.1 Såvida inget annat överenskommits mellan Användaren och SportAdmin gäller de priser för Lagkassan som vid tidpunkten för avtalets ingående publicerats på SportAdmins Hemsida.

7.2 SportAdmin äger rätten att genomföra förändringar eller justeringar av pris, prisupplägg, betalningsmetod eller betalningstidpunkt för Lagkassan och dess funktioner. SportAdmin är skyldig att underrätta Användaren om sådana förändringar minst trettio (30) dagar innan förändringen träder i kraft. Användaren har möjlighet att när som helst avbryta sin prenumeration via Lagkassans gränssnitt.

8. Cookies

8.1 SportAdmin använder cookies när Användaren använder Lagkassan. Cookies används för att:

(i) ge Användaren en bättre upplevelse och funktionalitet vid användandet av Lagkassan, exempelvis genom att Användaren inte ska behöva logga in vid varje nytt användande av tjänsten eller vid navigering mellan olika delar av tjänsten;

(ii) hjälpa SportAdmin förstå hur användandet av Lagkassan ser ut och kunna utveckla tjänsten därefter; 

samt

(iii) möjliggöra för SportAdmin att samla in och analysera statistisk information om användandet av Lagkassan.

8.2 Om Användaren inte accepterar användandet av cookies kan Användaren stänga av det i webbläsarens inställningar, detta kan dock medföra att Lagkassans funktionalitet försämras. Läs mer om Cookies på Post- och telestyrelsens hemsida eller om SportAdmins användning av cookies här

9. Säkerhet och konfidentialitet

9.1 Användarens personuppgifter behandlas endast av behörig personal hos SportAdmin.

9.2 Säkerhetsåtgärder för behandlingen av personuppgifter inom SportAdmin är vidtagna för att förhindra obehörig åtkomst, olyckor, driftstopp och andra säkerhetsrisker. Åtgärderna omfattar bland annat kryptering, interna behörighetsgrupper för att begränsa åtkomsten till information, anpassade in- och utloggningsfunktioner och kontinuerlig utveckling av Lagkassan för att möjliggöra att Användare får full kontroll över hur personuppgifter och annan data behandlas. Den fysiska lagringen av information sker i driftmiljöer skyddade genom brandväggar, behörighetskontroller för åtkomst och andra lämpliga åtgärder mot eventuella olyckshändelser (brand, överhettning m.m.). 

9.3 Skulle ett integritetsbrott eller en personuppgiftsincident upptäckas hanteras detta i enlighet med var tid gällande regler och lagar om personuppgiftsbehandling, vilket när det krävs omfattar anmälan av det inträffade till Användaren och/eller Integritetsskyddsmyndigheten.

10. Ansvar

10.1 SportAdmin ansvarar inte för, och ersätter inte, skada som uppstår på grund av driftstörningar, avbrott eller annan teknisk omständighet som påverkar nyttjandet av Lagkassan i den mån annat inte följer av tvingande lag. SportAdmin är vid normal aktsamhet inte heller skyldigt att ersätta skada som direkt eller indirekt orsakas genom användning av Lagkassan i den mån annat inte följer av tvingande lag.

10.2 SportAdmin ansvarar inte under någon omständighet för indirekta eller följdskador (däribland innefattas, men är inte begränsat till, utebliven vinst, förlust av affärer, inkomstbortfall, förlust av goodwill, uteblivna förväntade besparingar och förlust av data) såvida skadorna inte orsakats av SportAdmins uppsåtliga eller grovt vårdslösa agerande.

11. Villkorens giltighetstid och följder

11.1 Dessa Användarvillkor träder i kraft från och med att Användaren godkänt dem och gäller därefter tills Användaren upphör att nyttja Lagkassan eller Användaren eller SportAdmin säger upp Villkoren. Användaren kan säga upp villkoren för Lagkassan genom att ta bort sig själv från Lagkassan eller radera Lagkassan.

11.2 Vid upphörande av dessa Användarvillkor, oavsett anledning ska all Användarens nyttjanderätt till Lagkassan upphöra med omedelbar verkan.

12 Ändringar

12.1 SportAdmin förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Sådana ändringar görs tillgängliga för Användaren via lämplig kommunikationskanal. Användaren har möjlighet att avsluta sitt konto om Användaren inte samtycker till de uppdaterade Användarvillkoren.

13 Tillämplig lag

13.1 Svensk lag ska tillämpas vid tolkning av dessa Användarvillkor.

13.2 Tvister som uppstår till följd, eller med anledning, av Användarvillkoren skall avgöras av svensk domstol.